twitter twitter

Lijst Dedecker Oostende legt klacht neer bij de gouverneur tegen de begroting 2013.

Lijst Dedecker Oostende volgt de politiek en het beleid te Oostende nog steeds op de voet.
Lijst Dedecker laat zijn kiezers niet in de steek en zal bewijzen dat een niet-representatieve oppositie niet minderwaardig hoeft te zijn aan deze die vertegenwoordigd is in de gemeenteraad.

Ook wij moesten met lede ogen toekijken hoe zaterdag, na een marathonzitting, de gemeenteraad meerderheid tegen minderheid een fictieve begroting goedgekeurde.    
Fictief omdat overduidelijk kan aangetoond worden dat inkomsten onterecht teveel begroot werden, om zo valselijk een begroting op overschot te creëren.

Ignace Vandewalle: “ Stad Oostende en schepen Bart Tommelein voorop kondigen aan dat de belastingen in 2013 niet zullen verhoogd worden. Iets wat we toejuichen. Doch in vergelijking met de jaarrekening van 2011 worden 13 miljoen euro meer belastinginkomsten voorzien. Een kleine 4 miljoen euro is te verklaren door een stijging van belastingen op tweede verblijf, een stijging van de inkomsten uit personenbelasting en uit onroerende voorheffing. Van de overige 9 miljoen euro is max 1 miljoen euro (we zijn mild) demografisch of economisch te verklaren, de rest is niet te verklaren noch te verantwoorden zonder verhoging van de belastingen. ”

Sinds 1988 moeten de gemeenten conform art 252 van de nieuwe gemeentewet een begroting in evenwicht voorleggen. Daarbij wordt expliciet vermeld dat een begroting in geen geval een fictief batig saldo mag vertonen. Een begroting moet een realistische weergave zijn van de te voorziene inkomsten en uitgaven. Als je bijvoorbeeld begroot dat de inkomsten van de belastingen op handel, nijverheid en landbouw zullen verdubbelen en tezelfdertijd zegt dat je het belastingtarief niet zal verhogen. Dan weet het kleinste kind dat dit niet kan. In 2013 zal er in tijden van crisis geen verdubbeling zijn van het aantal bedrijven of bedrijvigheid.

Ignace Vandewalle: “ Indien de belastinginkomsten reëel zouden begroot worden dat zou de begroting een deficit van 6 miljoen euro vertonen, welke wettelijk niet toegestaan is. We vragen aan de gouverneur om,  in het belang van alle Oostendenaars, de gemeenteraadsbeslissing betreffende de goedkeuring van de begroting(wijziging) te vernietigen, om zo het stadsbestuur te dwingen een nieuwe realistische begroting in evenwicht(minimum) voor te leggen. We zullen ook niet nalaten een afschrift van deze klacht te bezorgen aan Minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois.”

Oostende heeft nood aan een gezond financieel beleid van structurele besparingen gebaseerd op een waarheidsgetrouwe begroting die de schuldpositie van Oostende verlaagd en zo financiële ruimte creëert voor jobcreatie, economische heropleving en de bestrijding van armoede.

Ignace Vandewalle
Voorzitter Lijst Dedecker Oostende

<< Terug naar alle berichten

Bookmark and Share

© 2023 Ignace Vandewalle  |  webdesign by Creatief.be