twitter twitter

De Gentse miljoenencadeaus aan Paul Gheysens

Cadeaus voor euromiljardairs, belastingen voor de burger 

Paul Gheysens krijgt een erfpacht van omgerekend 29,68 euro per maand voor 8075 m² commerciële gronden, dit is amper 0,0036 euro m²/maand. Ongeveer hetzelfde wat wij betalen voor het huren van 10 m² openbaar domein, om onze wagen negen uur in het centrum van Gent te parkeren. De eigenaar van voetbalclub Royal Antwerp FC mag daar een hotel bouwen om het vervolgens met megawinst te verkopen aan de Nederlandse holdingvennootschap Van der Valk B.V. Zij kunnen vervolgens tot 2087 genieten van dezelfde belachelijk lage huurprijs.

Waarom geeft de rooms paars-groene meerderheid van burgemeesterskoppel Watteeuw/De Clercq dergelijke cadeaus aan multinationals? Nationaal ervoor pleiten dat de rijken moeten betalen en dat de belastingen moeten dalen, maar lokaal euromiljardairs als slaven bedienen en de gewone man plat belasten. De rechtlijnigheid van politici en de getrouwheid aan het partijprogramma of principes stoppen blijkbaar zodra men van de macht proeft.

Paul Gheysens: van varkensstalbouwer tot subsidielurker

Op 19 januari 2018 beschuldigde Paul Gheysens Doorbraak  en mezelf van chantage. Ik noemde Gheysens toen een grote leugenaar, waarop hij voor de camera's van VTM en VRT proclameerde zwart op wit het bewijs te zullen leveren van onze chantage. Tot op vandaag werd geen bewijs geleverd en daarom blijf ik herhalen dat Paul Gheysens een grote leugenaar is.

De Ieperse varkensstalbouwer legde de grondvesten van zijn imperium in het Polen van eind vorige eeuw. Er doen heel wat wilde verhalen de ronde over zijn capriolen in Polen, maar zonder harde bewijzen schrijf ik niets neer. Wat ik wel met zekerheid kan stellen is dat Paul Gheysens van de Gentse belastingbetaler in absolute waarde meer cadeaus kreeg dan gans Vlaanderen met Kerstmis aan zijn geliefden uitdeelde.

De miljoenendeals rond de Ghelamco-site, het Houtdok, de Blue Towers, de Dacar-site, voormalige UCB-gronden, Blaisantpark en Filature du Rabot/Tribeca werden reeds in mijn boek De illegale Ghelamco Arena  aangehaald. Op de laatste Gentse gemeenteraad kwam nog maar eens een geschenk aan het licht dat in 2004 en 2012 door Daniël Termont (sp.a) en Christophe Peeters (Open VLD) in elkaar geknutseld werd.

Het bevestigt nog maar eens alle illustere feiten beschreven in mijn boek. Ook Daniël Termont kon in de twee rechtszaken die hij tegen mij inspande geen enkel bewijs leveren dat er ook maar één onjuist feit in mijn boek werd neergeschreven. De ene rechtszaak werd geseponeerd, de andere verloor hij grandioos. Filosoof Arthur Schopenhauer formuleerde het als volgt:

'Elke waarheid doorloopt drie stadia. Eerst wordt ze belachelijk gemaakt. Dan wordt ze hevig bestreden. Tenslotte wordt ze vanzelfsprekend.'

Ik vrees dat we in het dossier van de Ghelamco Arena stilaan naar het derde stadium afdwalen.

De truc met de erfpacht. 

In Polen kreeg Paul Gheysens van diverse overheden land lease rights  voor 99 jaar en betaalde daarvoor een symbolische euro. Land lease rights  zijn in België vergelijkbaar met een erfpacht en Gheysens importeerde zijn truc van goedkope tot gratis erfpacht naar Vlaanderen.

Vlak naast de Ghelamco Arena lag een stuk grond dat zich in hetzelfde beperkt plan van aanleg (BPA) van de Ghelamco Arena bevond. Die werd op 15 januari 2004 door de Stad Gent omgezet van zone voor 'overdekte markt en nevenactiviteiten', naar een zone voor 'gemengd project', een containeromschrijving om voor bouwtyconen alle mogelijkheden open te laten om serieus wat poen te scheppen.

Verder werd de grond in 2005 gedesaffecteerd van openbaar domein naar privaat domein. Op dat stuk grond rustte een erfpacht aan nv Bedrijvencentrum regio Gent, niet te verwarren met de erfpacht voor de gronden die cvba Artevelde-stadion kreeg van stad Gent voor de bouw van de Ghelamco Arena.

We schetsen eerst even de korte geschiedenis van de erfpacht bedrijvencentrum regio Gent :

De spotgoedkope canon/huurprijs voor de erfpacht

In 1989 werd op basis van vier criteria een prijs bepaald voor de erfpacht aan nv Bedrijvencentrum regio Gent. Het betreft 1 Belgische frank per vierkante meter of 8075 BEF per jaar. Wat ongeveer 200 euro per jaar of 16,6 euro per maand is. Dit was toen enigszins een correcte huurprijs/canon omdat:

In 2004 koopt cvba Artevelde-stadion de gebouwen van nv Bedrijvencentrum regio Gent en neemt de erfpacht over. Hoewel het BPA gewijzigd werd naar een lucratievere zone voor 'gemengd project' en de erfpacht verlengd werd tot 2031 bleef de canon/huurprijs onveranderd.

In 2012 neemt Paul Gheysens via nv Ring Hotel de erfpacht over van cvba Artevelde-stadion. Paul Gheysens was inmiddels meerderheidsaandeelhouder van cvba Artevelde-stadion (57%) en was er voorzitter van de raad van bestuur. Hoewel Gheysens een onherroepelijke kosteloze optie voor verlenging tot maximaal 99 jaar kreeg, de grond gedesaffecteerd  werd van openbaar domein naar privaat domein, het dan een commercieel project betrof, de wegeninfrastructuur naar de site gemaximaliseerd werd en de faciliteiten van openbaar vervoer verhoogd werden, bleef de bespottelijk lage canon/huurprijs behouden. Terwijl de belastingen stegen in Gent mocht Paul Gheysens ongestoord in de jackpot van de stad grabbelen en de gronden commercieel ontwikkelen In 2019, na het bouwen van een hotel op de site, wil Paul Gheysens cashen door de erfpacht opnieuw over te dragen en legt daarvoor enkele wijzigingen voor aan de gemeenteraad van Gent. Die wijzigingen houden de effectieve verlenging tot 99 jaar (met andere woorden tot 2087), enkele extra ontbindende clausules en enkele financiële clausules in. Los van alle hierboven vermelde redenen waarom de huurprijs zou moeten verhoogd worden, staat het hotel nu naast de prestigieuze Ghelamco Arena, wat ipso facto een stijging in waarde inhoudt.

Cijfers spreken boekdelen

Nog even cijfermatig recapituleren en vergelijken. In 1988 bedroeg de canon voor de erfpacht van 8075 m², 8075 BEF (of 1 BEF per m²) per jaar of omgerekend 16,86 euro per maand. Geïndexeerd wordt dit op vandaag 356,19 euro per jaar of 29,68 euro per maand, wat exact 0,0036 euro per m²/maand is.

Even vergelijken met de grond er vlak naast, namelijk de erfpacht Ghelamco Arena. Daar werd de huurprijs voor 77.958 m² grond bepaald op 12,3 miljoen euro voor 99 jaar  ̶  experten berekenden dat deze erfpacht minimum de helft te laag is  ̶  maar laten we dat even buiten beschouwing. Per maand is dit een erfpacht van 10.353 euro (12.300.000 euro/99 jaar/12 maanden). Als we dat vervolgens delen door 77.958 m², dan komen we uit op een lage huurprijs van amper 0,132 euro per m²/per maand. Maar de canon/huurprijs die Paul Gheysens moet betalen voor de site er vlak naast is bijna 37 keer lager dan wat men betaalt voor de gronden van de Ghelamco Arena die zich in hetzelfde BPA bevinden. (0,132 euro/0,0036 euro = 36,66)

De lage canon/huurprijs is zonder twijfel niet marktconform en kan zeker aangevochten worden bij de Europese Commissie als onrechtmatige staatssteun. Maar zoals steeds kan dergelijke klacht enkel door een belanghebbende partij. Je zou denken dat het nabijgelegen Holiday Inn dit logischerwijze zou doen, maar vermist de huisadvocaat van ei zo na alle Gentse overheidsinstellingen en aandeelhouder van AA Gent, Patrick Devers, daar naar verluidt belangen heeft, ligt dat niet in de lijn van de verwachtingen.

 

Devers is samen met Daniël Termont en Christophe Peeters de architect van alle Ghelamco Arena-deals, incluis deze voor Paul Gheysens. Zolang het in het belang is van alle partijen om de potjes van het dossier Ghelamco Arena gedekt te houden, houden hun geheimen een wederzijdse omerta in stand en kan het zakkenvullen op de kap van de Gentse belastingbetaler doorgaan. Het is intriest om vast te stellen dat geen enkel gemeenteraadslid van Groen, sp.a, CD&V en Open VLD zich geroepen voelt om de Gentse belastingbetaler te beschermen.

Overdracht erfpacht

Op de gemeenteraad argumenteerde Annelies Storms (sp.a) dat na het inwinnen van juridisch advies het onmogelijk is om de canon/huurprijs te verhogen. Dit juridisch advies zou ik dan graag wel eens lezen, want dat lijkt mij zeer onwaarschijnlijk en dit zeker in het licht van een overdracht met een verlenging tot 99 jaar.

Hoe dan ook, het doet weinig ter zake, want conform artikel 17 van de oorspronkelijke akte kan de gemeenteraad elke overdracht van de erfpacht weigeren. Hij kan bijgevolg de goedkeuring steeds koppelen aan een verhoging van de canon/huurprijs. 

'Artikel 17: De erfpachter kan zijn erfpachtrecht overdragen mits hiervan kennis te geven aan het college van burgemeester en schepenen binnen een termijn van drie maand, waarbij de Stad Gent de mogelijkheid zal hebben zicht te verzetten tegen de overdracht.'

De Stad Gent koos er echter voor om meerderheid tegen minderheid de euromiljardair Paul Gheysens geen euro extra te laten betalen. Vooral socialisten en groenen, maar ook christendemocraten roepen nationaal luid om de rijken te belasten, maar in de Gentse gemeenteraad gooien ze ongestoord presentjes richting euromiljardairs. Niemand krijgt kennelijk last van zijn geweten en iedereen wijkt vrij makkelijk af van zijn principes. Om hun begroting rond te krijgen moeten ze dan wel tal van heffingen, boetes en retributies de hoogte intrekken. De lusten voor de Gheysens' van deze wereld, de lasten voor de Gentse belastingbetaler.

Hoewel de krantenkoppen blokletteren 'overname erfpacht goedgekeurd' is dit geenszins het geval. In de besluitvorming van de Gemeenteraad Gent is enkel sprake van de goedkeuring van wijzigingen aan de erfpacht. Conform artikel 17 keurde de gemeenteraad nog geen overeenkomst tot overdracht van erfpacht goed tussen nv Ring Hotel en nv Van der Valk Hotel Gent Patrimonium.

Zowel in 2004 als in 2012 werd de overeenkomst tot overdracht van erfpacht tussen de private partners voorgelegd  aan de gemeenteraad. Nu nog niet. Het volstaat conform artikel 17 van de oorspronkelijke erfpachtakte juridisch niet om bij goedkeuring van wijzigingen aan de erfpacht een erfpacht over te dragen. Zowel Paul Gheysens, Van der Valk Hotels als Stad Gent zouden zich van deze juridische valkuil moeten bewust zijn.

Extra deals voor Gheysens

In 2012 liet Paul Gheysens volgende passage uit de originele erfpacht schrappen:

'Alle verbouwingen en bijkomende bouwwerken zullen slechts mogen uitgevoerd worden op exclusieve verantwoordelijkheid van de erfpachter en na schriftelijke en voorafgaande toestemming van de stad Gent te hebben ontvangen, onverminderd de verplichtingen opgelegd door de wet of plaatselijke verordeningen op de bouwpolitie.'

En vervangen door:

'Het terrein mag slecht aangewend worden voor eigen exploitatie. De Stad Gent verleent hierbij haar instemming aan de overnemende erfpachter om op exclusieve verantwoordelijkheid bouwwerken uit te voeren op de grond, onverminderd de verplichtingen opgelegd door de wet of de plaatselijke verordeningen op de bouwpolitie.'

Zo kon Paul Gheysens alles onttrekken aan het waakzaam oog en de goedkeuring van de gemeenteraad en kon hij zijn goesting doen. Zo kon nv Ring Hotel een recht van opstal voor de bouw van parkings toestaan op loten twee en vier en dit aan nv Parking Gent (dochterbedrijf Ghelamco). Pittig detail, voor de realisatie van deze ondergrondse en bovengrondse parkings werd een lening aangegaan bij BNP Paribas Fortis nv die gewaarborgd wordt door een hypotheek toegestaan via een driepartijenovereenkomst tussen Stad Gent, Parking Gent nv en BNP Paribas Fortis nv.

Om te voorkomen dat Stad Gent hem kon dwarsbomen liet Paul Gheysens ook artikel 11 schrappen waarin zowat alle ontbindende clausules stonden. Op 26 maart 2012 keek de voltallige gemeenteraad toe en keurde met unanimiteit de miljoenencadeaus aan Paul Gheysens goed. Op de zitting van 18 december 2019 was er meer verzet van de oppositie en werden pogingen ondernomen om de Gentse belastingbetaler te ontlasten. Maar de rooms paars-groene meerderheid speelde opnieuw kerstman voor de euromiljardair Paul Gheysens.

Geloof me beste lezer, ik besef ten volle dat de waarheid blootleggen en deze neerschrijven in columns en boeken niets aan de realiteit zal veranderen, vooral omdat externe controle en vervolging te kort schieten. (zie mijn artikel https://doorbraak.be/corruptie-reynders-beste-dames-en-heren-partijvoorzitters-het-momentum-ligt-bij-jullie/ ) Welke politieke partijen er ook aan de macht komen, twee feiten blijven immer gelden: politici heffen belastingen voor de gewone man en vullen de zakken van rijke multinationals.

 

Ignace Vandewalle

 

 

www.doorbraak.be

<< Terug naar alle berichten

Bookmark and Share

© 2024 Ignace Vandewalle  |  webdesign by Creatief.be